Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

FOREVERSUKNIE.PL

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.foreversuknie.pl jest FOREVER GROUP z siedzibą w Warszawie 01-390, ul. Puszczy Solskiej 2/67, NIP: 5223071755, REGON: 365436743.


W celu korzystania z serwisu sklepu internetowego należy zapoznać się z zasadami sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego FOREVERSUKNIE.PL (zwanego dalej „Sklepem internetowym”). Klient ma możliwość kontaktu z podmiotem prowadzącym sklep internetowy w każdy
z poniższych sposobów:

 • pod adresem: SALON SUKIEN FOREVER Galeria Młociny, ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15
  01-943 Warszawa
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@foreversuknie.pl
 • przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego
 • telefonicznie pod numerem: +48 600 500 360

 

DEFINICJE

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin– niniejszy regulamin.
 2. Sprzedawca– oznacza firmę FOREVER będącą właścicielem sklepu.
 3. Strona sklepu internetowego / Sklep internetowy– oznaczają stronę internetową,
  za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
 4. Klient– osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze strony Sklepu internetowego, w tym również osoba, która posiada konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto– należący do Klienta panel, którego administratorem jest Sprzedawca. Panel ten uruchamiany jest po dokonaniu procesu rejestracji. Są w nim przechowywane informacje dotyczące w szczególności historii zamówień oraz pokwitowania.
 7. Rejestracja– procedura zakładania Konta.
 8. Umowa– oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem
  a Sprzedawcą, na warunkach określonych w Regulaminie, dotyczącą towarów,
  które Sprzedawca oferuje w Sklepie internetowym.
 9. Dzień roboczy- każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTENETOWEGO

 1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

REJESTRACJA I KONTO

 1. W celu realizacji zamówienia niezbędna jest Rejestracja w Sklepie internetowym a także poprawne wypełnienie formularza zamówienia, który dostępny jest dla Klienta po dodaniu przez niego produktu/ów do Koszyka.
 2. Konto utworzone dla Klienta w wyniku dokonanej Rejestracji może być używane jedynie przez niego. Zabronione jest udostępnianie Konta innym osobom.
 3. Podczas procesu Rejestracji, wypełniając formularz rejestracyjny należy podać następujące dane:
 4. adres e-mail,
 5. imię i nazwisko
 6. adres korespondencyjny
 7. numer telefonu
 8. W formularzu rejestracyjnym w sposób wyraźny oznaczone są informacje, których podanie jest wymagane w celu założenia Konta.
 9. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail Klienta, który Klient podał
  w formularzu, niezwłocznie zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację.
 10. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę w postaci utrzymania Konta Klienta, która to usługa jest bezpłatna a do zawarcia umowy o jej świadczenie dochodzi w chwili, w której Klient otrzyma wiadomość, o której mowa powyżej w punkcie 5. Przedmiotowa umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może ją wypowiedzieć w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu konieczne jest złożenie przez Klienta odpowiedniego oświadczenia z żądaniem usunięcia Konta, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług utrzymania Konta w Sklepie Internetowym. Aby rozwiązać umowę wyżej opisane oświadczenie należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: sklep@foreversuknie.pl. Jeżeli oświadczenie wysłano w czasie realizacji przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep Internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Dane Klienta, który rozwiązał umowę o utrzymanie Konta zostają niezwłocznie usunięte.
 11. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym na Koncie.

ZAMÓWIENIA

 1. Informacje, które znajdują się na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 2. Składanie zamówień w Sklepie internetowym możliwe jest przez 7 dni w tygodniu,
  24 godziny na dobę.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje poprzez dodanie towaru do koszyka z oznaczeniem ilości towaru a także, w uzasadnionych przypadkach, rozmiaru lub koloru.
 4. Po dodaniu towarów do koszyka Klient może zweryfikować dodane do koszyka produkty, może je również usunąć, a także zapoznać się z całkowitą ceną zamówienia. Na tym etapie możliwe jest także wpisywanie kodów rabatowych. W kolejnym kroku Klient wskazuje adresy dostawy
  i ewentualnie adres do wystawienia faktury. Następnie Klient wybiera sposób dostawy poznając jednocześnie koszty dostawy. Dla skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto, która to kwota obejmuje cenę za towar oraz koszty dostawy.
 5. Przed złożeniem zamówienia, zaznaczając odpowiedni checkbox Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Prosimy pamiętać o możliwości zapisania lub wydrukowania niniejszego regulaminu. 
 6. Przesłanie Sprzedawcy zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem mu oferty zawarcia Umowy.
 7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 8. Sprzedawca wysyła Klientowi e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, które to potwierdzenie stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą otrzymania potwierdzenia przez Klienta.
 9. Klient zostaje poinformowany o zmieniającym się statusie zamówienia poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail, podany przez Klienta w procesie rejestracyjnym.
 10. Czas realizacji zamówienia trwa co do zasady do siedmiu dni roboczych. Czas ten liczony jest
  od dnia, w którym Klient złożył zamówienie, które ma być opłacone gotówką lub od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności, jeśli Klient wybrał płatność przelewem. W przypadku dłuższego terminu realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę.
 11. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 12. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia
  i możliwych rozwiązaniach.
 13. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia. 
 14. Zamówienia realizowane są co do zasady na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

KOSZT, FORMY PŁATNOŚCI, DOSTAWY

 1. Ceny towarów oferowanych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto z doliczonym podatkiem VAT.
 2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 3. W przypadku zamówienia kilku towarów koszt przesyłki krajowej naliczany jest jak dla zamówienia jednego towaru.
 4. Czas dostawy przez firmę kurierską na terenie kraju wynosi co do zasady 1- 2 dni roboczych.
 5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient ma prawo zweryfikować czy opakowanie, w którym dostarczono towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie i jeśli stwierdzi uszkodzenia należy sporządzić protokół oraz skontaktować się ze Sklepem internetowym.
 6. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Klient może zdecydować się na jedną z następujących form płatności:
 3. przelew bankowy – bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy, której Klient dokonuje po złożeniu zamówienia a przed wysyłką Towaru, po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o numerze konta, całkowitej kwocie oraz tytule do zapłaty;
 4. płatność online za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Shoper Płatności (Bluemedia) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin,
  w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.
 5. gotówką „za pobraniem” - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu.
 6. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za zamówienie w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Zamówienie zostanie anulowane jeśli w tym czasie należna kwota nie zostanie zapłacona na rzecz Sprzedawcy.
 7. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura VAT w zależności od wybranej opcji w formularzu zamówienia. Fakturę VAT w tradycyjnej formie, Sprzedawca dołącza do zamówienia.
 8. Klient, dokonując wpłaty na konto Sprzedawcy, w tytule przelewu powinien wpisać numer zamówienia, który otrzymał w automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail oraz imię i nazwisko osoby, która złożyła zamówienie.
 9. Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty. Jeśli Klient otrzyma taki komunikat – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, o zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres: sklep@foreversuknie.pl.
 10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 
 12. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Sprzedawcę firma kurierska.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, który jest Konsumentem może bez podania przyczyn odstąpić od zawartej Umowy, składając stosowne oświadczenie w postaci prawidłowo wypełnionego FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Zwrotowi nie podlegają jednak świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  nie można odstąpić, na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta
  (Dz. U. z 2014 nr 827). Aby 14-dniowy termin został zachowany, wystarczy odesłać zakupiony towar z dowodem zakupu oraz prawidłowo wypełnionym FORMULARZEM ODSTĄPIENIA OD UMOWY przed upływem niniejszego terminu na adres:

SALON SUKIEN FOREVER 
Galeria Młociny
Ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15,
01-943 Warszawa


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (plik. do pobrania)

 1. Konsument odstępując od umowy sprzedaży powinien odesłać go w stanie niezmienionym. Konsument może przymierzyć towar tak, jakby robił to w sklepie. W związku z tym odesłany towar nie może nosić śladów użytkowania (np.: zaciągnięć, uszkodzeń mechanicznych, śladu pudru lub innych zabrudzeń, zapachu perfum, potu, proszku prania, papierosów itp.), powinien posiadać oryginalnie przymocowany komplet metek.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi który zakupił towar przez internet
  ale odbierając osobiście przymierzył go w sklepie.
 3. Konsument obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy towary objęte Umową, których dotyczy oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odebrał towar. Żeby zachować termin wystarczające jest odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności pomniejszając je o koszty wysyłki niezwłocznie ale w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania zwrotu i sprawdzenia towaru przez sprzedawcę.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie jakichkolwiek opłat związanych z niniejszym zwrotem płatności.

WYMIANA TOWARU

 1. Konsument ma możliwość wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 dni od momentu odebrania paczki od kuriera, pod warunkiem, że Sprzedawca dysponuje towarem, na który miałaby nastąpić wymiana. W celu wymiany towaru należy skontaktować się ze sprzedawcą drogę e-mailową podając numer zamówienia oraz informacje dotyczące wymiany tj. rozmiar, na który ma nastąpić wymiana lub kolor. Wymiana może dotyczyć jedynie tego samego modelu towaru. Po otrzymaniu odpowiedzi ze sklepu o tym, że towar, na który ma nastąpić wymiana jest dostępny i został zarezerwowany należy poprawnie wypełnić FORMULARZ WYMIANY TOWARU i z dokumentem zakupu oraz towarem odesłać go na adres:

 SALON SUKIEN FOREVER 
Galeria Młociny
Ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15,
01-943 Warszawa

FORMULARZ WYMIANY TOWARU (plik. do pobrania)

 1. W przypadku wymiany Konsument ma obowiązek odesłać towar na swój koszt oraz opłacić koszty przesyłki wymienionego towaru. Wymieniony towar zostanie wysłany do Konsumenta przesyłką za pobraniem
 2. Towar podlegający wymianie musi posiadać oryginalnie przymocowany komplet metek i nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania (między innymi: zabrudzeń po kosmetykach, makijażu, plam, uszkodzeń mechanicznych).

 

REKLAMACJA

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar, który pozbawiony jest wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient:
 3. może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. może żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub do usunięcia wady
  w rozsądnym czasie bez stwarzania nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, w przypadku gdy doprowadzenie do zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób, który wybrał Klient jest niemożliwe lub gdy
  w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową, doprowadzenie do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać w postaci prawidłowo wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI (zawierającym wskazanie osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie wady towaru) z załączonym dokumentem zakupu i reklamowanym towarem na adres:

SALON SUKIEN FOREVER 
Galeria Młociny
Ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15,
01-943 Warszawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI (plik. do pobrania)

 1. Jeżeli podane przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie, koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.
 2. Sprzedawca obowiązany jest USTOSUNKOWAĆ się do żądania reklamacyjnego w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jego złożenia przez Klienta. Jeżeli w tym terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał je za uzasadnione.
 3. O rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia Sprzedawca powiadomi Klienta drogą mailową, SMS lub korespondencyjnie na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 4. Jeżeli sposób załatwienia reklamacji wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 5. Klient wykonujący uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego towar na adres Sprzedawcy. Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta, który jest Konsumentem, ponosi Sprzedawca.
 6. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi Klient może złożyć również pocztą elektroniczną na adres Sklepu internetowego: sklep@foreversuknie.pl
 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją
  o niezasadności reklamacji. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji odesłanie towaru nastąpi na koszt Klienta.

GWARANCJA

 1. Towary, które Sprzedawca oferuje w Sklepie internetowym, mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.
 2. Do towarów objętych gwarancją, Sprzedawca każdorazowo dołącza informację dotyczącą istnienia
  i treści gwarancji.

WARUNKI TECHNICZNE I POMOC TECHNICZNA

 1. Aby korzystać ze Sklepu internetowego wymagany jest dostęp Klienta do urządzenia, które podłączone jest do sieci Internet i obsługuje zaktualizowaną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W przypadku problemów dotyczących funkcjonowania Strony internetowej, Klienci mogą skorzystać z pomocy technicznej. Zapytania w tym zakresie wysyłać można na adres: sklep@foreversuknie.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych jest podmiot prowadzący Sklep internetowy FOREVER GROUP
  z siedzibą w Warszawie 01-390, ul. Puszczy Solskiej 2/67, NIP: 5223071755, REGON: 365436743.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych
  w ramach sklepu on-line poprzez serwis: foreversuknie.pl. Państwa dane są potrzebne
  w szczególności do czynności związanych z:
 3. zarejestrowaniem się w Serwisie foreversuknie.pl
 4. zawarciem umowy
 5. dokonaniem rozliczeń
 6. dostarczeniem towaru zamówionego przez Klienta
 7. korzystaniem przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).
 8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w sklepie internetowym i dokonywanie w nim zakupów.
 9. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy. Jest to jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas Sprzedawca przetwarza dane Klienta w celu przesyłania Klientowi własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych trendów w modzie, promocji czy wyprzedaży.
 10. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe Klienta przetwarzamy za zgodą Klienta, wyrażoną w chwili rejestracji w sklepie internetowym oraz w chwili potwierdzenia transakcji dokonanej w sklepie internetowym.
 11. W każdej chwili Klient może wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może
  dotyczyć wskazanego przez Klienta celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Klienta a dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

  link do polityki prywatności w sklepie internetowym

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin stanowi część treści zawieranej przez Klienta i Sprzedawcę Umowy. Jego treść może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony sklepu internetowego. Regulamin dostępny jest pod linkiem: 

REGULAMIN.pdf

 1. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub w celu usprawnienia działania Sklepu internetowego lub poprawy ochrony prywatności Klientów lub celem zapobiegania nadużyciom, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
  do Regulaminu. Sprzedawca informuje Klientów o wprowadzonych zmianach drogą mailową. W załączniku e-maila, Sprzedawca zamieszcza odnośnik do tekstu nowego Regulaminu. Ta wersja wiąże Klientów posiadających Konto, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania nie oświadczą oni, że nie akceptują przesłanej im treści Regulaminu. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o niezaakceptowaniu zmian Regulaminu, usuwa on Konto Klienta
  i wykorzystywane dane i przesyła mu informację o tym fakcie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z treścią Regulaminu sprzed zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku Umów, które Sprzedawca zawiera z Klientami, którzy nie są Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy dojdzie do umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 4. Właściwe w sprawach sporów związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy są sądy powszechne. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur znaleźć można między innymi w siedzibach odpowiednich instytucji a także na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 5. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 6. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 7. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie stoją na w sprzeczności z możliwością powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które regulują ochronę praw konsumentów.
 9. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część. Zmiana załącznika zawierającego cennik przesyłek nie stanowi zmiany Regulaminu.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie sklepu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl